ضرب المثل های معروف ایرانی
توسط : aliyoungi

در باغ سبز نشان دادن

یعنی اینکه به کسی وعده های خوب و خوش دادن و عمل نکردن.

دستش نمک ندارد

در مورد افرادی به کار میرود که هر قدر محبت میکند , هیچکس از او سپاس گذاری نمیکند.

دَمِ کسی را دیدن

1-رشوه دادن, تطمیع کردن 2-اغفال کردن.

راه باز جاده دراز 

در مواقعی میگویند که به کسی احتیاج ندارد و وی قهر کرده است.

روده درازی کردن

در مورد افرادی به کار میرود که زیاد حرف می زنند.

يکشنبه 23/10/1386 - 13:43
پسندیدم 0
UserName