مهربانی...

مهربانی را در کودکی یافتم که آبنباتش را به دریاچه نمک انداخت تا شیرین شود!

يکشنبه 23/10/1386 - 13:21
پسندیدم 0
UserName