ضرب المثل های معروف ایرانی
توسط : aliyoungi

با آتش بازی کردن

مراد اشخاصی هستند که کار خطر ناکی را شروع  می کنند.

با پنبه سر بریدن

با رفتار خوب و نرمی به مقصود رسیدن.

یادمجان دورقاب چین

منظور اشخاص چاپلوس و متملّق می باشد.

با همه بله , با ما هم بله؟

به همه کلک میزنی و دروغ میگی با ما هم دروغ و کلک.

برای کسی بمیر که برایت تب کند

به  کسی لطف و محبت کن که قدر بشناسد.

يکشنبه 23/10/1386 - 13:16
پسندیدم 0
UserName