ضرب المثل های معروف ایرانی
توسط : aliyoungi

آفتابه خرج لحیم کردن

برای درست کردن چیزی از قیمت اصلی آن بیشتر خرج کردن.

از خرس یک مو کندن غنیمت است

از شخص بخیل هرچه بدست آید باید خدا را شکر کرد.

از دماغ فیل افتادن

در مورد اشخاص متکبّر و از خود راضی بکار می رود.

ادامه دارد...

يکشنبه 23/10/1386 - 13:10
پسندیدم 1
UserName