سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم،
توسط : raki
سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم
يکشنبه 23/10/1386 - 12:34
پسندیدم 0
UserName