هر چه روح به خدا نزدیکتر باشد، آشفتگی اش کمتر است
توسط : raki

The nearer the soul is to God, the less its disturbances, since the point nearest nearest the circle is subject to the least motion.

هر چه روح به خدا نزدیکتر باشد، آشفتگی اش کمتر است .زیرا نزدیک ترین نقطه به مرکز دایره، کمترین تکان را دارد

يکشنبه 23/10/1386 - 12:28
پسندیدم 0
UserName