هنر زندگی دریافت این پیام هاست
توسط : raki

 Every happening, great and small, is a parable whereby God speak s to us, and the art of life is to get the message.

 هر اتفاقی که می افتد، چه کوچک چه بزرگ، وسیله ای است .برای آن که خدا با ما حرف بزند و هنر زندگی دریافت این پیام هاست

يکشنبه 23/10/1386 - 12:27
پسندیدم 0
UserName