شكر نعمت كنم از لطف خدای تو علی
توسط : raki

 شكر نعمت كنم از لطف خدای تو علی

 چون مرا داده سعادت به ولای تو علی

 تا ز مادر متولد شدم ای راحت جان

جان من گشت مصفّا به صفای تو علی

شیر مادر به تولای تو می نوشیدم

 ای همه هستی من باد فدای تو علی

من كه هستم كه زبان بازبه مدح تو كنم؟

چون بودكَون ومكان نغمه سرای توعلی

يکشنبه 23/10/1386 - 12:24
پسندیدم 0
UserName