میترسم از آن که بانگ آید روزی
توسط : raki

قومی متفکرند اندر ره دین

 قومی به گمان فتاده در راه یقین

 میترسم از آن که بانگ آید روزی

 کای بیخبران راه نه آنست و نه این

 !!!!!!!!!!!!!!!!

يکشنبه 23/10/1386 - 12:20
پسندیدم 0
UserName