در قدرت حق نظاره کردن، چه خوش است
توسط : raki

در قدرت حق نظاره کردن، چه خوش است

 وز مردم بد کناره کردن، چه خوش است

هر دل که در او مهر الهی نبود

آن دل به هزار پاره کردن چه خوش است

يکشنبه 23/10/1386 - 12:19
پسندیدم 0
UserName