كربلا!
كربلا نقطه ی عطف مبارزه با طاغوتهاست.
يکشنبه 23/10/1386 - 11:13
پسندیدم 0
UserName