سخن بزرگان
توسط : یاكریم

 

    اگر به خطا رفتی از برگشتنش مترس .

    كنفوسیوس

يکشنبه 23/10/1386 - 10:57
پسندیدم 0
UserName