یك پند...
وقت كشی، جزئی از خود كشی است!
يکشنبه 23/10/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName