درد دلی دربارهی تنگنای معاش زندگی
توسط : omid605

**آن گاه که در تنگنای معاش زندگی ، روزنه امید نداری

ببخش و انفاق کن و وسعت رزق ، از من بخواه ( سباء/39)

يکشنبه 23/10/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName