مناجات

بنام خداوند بخشاینده مهربان

پروردگارا! به حقت و به پاكیت و به برترین صفاتت، و به اسمائت سوگند، جانم را آنگونه آباد گردان تا شب و روزم با یاد تو بگذرد؛ و در خدمت تو بسر آرم؛ و كارهایم پذیرای تو باشد؛ تا بدانجا كه كارهایم و گفتارم، همه سخنی واحد از تو باشد و جاودان در بندگی تو در آیم.

 

امیر مؤمنان علی(ع)

يکشنبه 23/10/1386 - 10:11
پسندیدم 0
UserName