امام حسین ( ع ) عملا ً به جهانیان آموحت که
توسط : حامد...
 

امام حسین ( ع ) عملا ً به جهانیان آموحت که مرگ شرافتمندانه از زندگی در لوای ستمگران شایسته تر است .

يکشنبه 23/10/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName