خداوند . . .
توسط : m66

خداوند می گوید :

ای بنده ی من آن هنگام كه تو در سخت ترین لحظه های زندگیت قرار داری و گاه فكرِ خودكشی به سرت می زند .اگر یك لحظه فكر می كردی و درك می كردی كه من آن هنگام تو را در آغوش گرفته و نوازشت می كنم و قطره ی قطره ی اشكت را با عشقِ خویش پاك می كنم هیچ گاه به جای زدنِ در خانه ام برای كمك با خودكشی در خانه ام را نمی شكستی !!!

 

"   خودم   "

شنبه 22/10/1386 - 23:58
پسندیدم 0
UserName