حسن معاشرت
توسط : ملام

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله لباس و كفش خود را مى دوخت ، گوسفندان خود را مى دوشید، با بردگان هم غذا مى شد، بر زمین مى نشست ، بدون اینكه خجالت بكشد، مایحتاج خانه اش را از بازار تهیه مى كرد و هنگام مصافحه دست خود را نمى كشید تا طرف دست خود را بكشد. به هر كسى مى رسید سلام مى كرد، چه توانگر و چه درویش ، چه كوچك و چه بزرگ ، و اگر به مهمانى و خوردن چیزى دعوت مى شد، آن را كوچك نمى شمرد، هر چند خرمایى پوسیده باشد.
... و مخارج زندگى آن حضرت سبك ، داراى طبع بزرگ و خوش معاشرت و خوشرو بود. بدون اینكه بخندد، همیشه تبسمى بر لب داشت ، و بدون اینكه چهره اش در هم كشیده باشد، اندوهگین به نظر مى رسید. بدون اینكه از خود ذلتى نشان دهد، همواره متواضع بود. بدون اینكه اسراف بورزد، سخى بود، دل نازك و با همه مسلمانان مهربان بود...

 سنن النبى ، ص 41، ح 52، از ارشادالقلوب .

شنبه 22/10/1386 - 22:17
پسندیدم 0
UserName