اهمیت كودك
توسط : ملام

امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلى الله علیه و آله با مسلمانان خواندن نماز ظهر را با جماعت شروع كردند، ولى بر خلاف معمول ، دیدند آن حضرت دو ركعت آخر نماز ظهر را با شتاب به پایان رسانید. بعد از نماز، مردم از آن حضرت پرسیدند: چه شده ؟ مگر حادثه اى رخ داده كه شما نماز را با عجله تمام كردید؟ پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: اما سمعتم صراخ الصبى . یعنى : آیا شما فریاد گریه كودك را نشنیدید؟

سیره حبلى ، ج 1، ص 270

شنبه 22/10/1386 - 22:7
پسندیدم 0
UserName