نهایت
توسط : ادیسه

در طلوع خورشید ؛ جاودانگی

در غروب ؛ انتظار

در آبی دریا ؛ پاکی

در سبزی برگ ؛ صداقت

در سیاهی شب ؛ عظمت

در آواز باد ؛ یک رنگی

در سکوت ؛ فریاد

و در تو نهایت را یافتم !

شنبه 22/10/1386 - 19:3
پسندیدم 0
UserName