ستمكار نباشیم. . . . .
توسط : parandeh2

چراغ ستمكار تا بامداد نسوزد. رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیكان./زهره/parandeh2/

شنبه 22/10/1386 - 19:3
پسندیدم 0
UserName