خدا را شکر
توسط : nasertebyanian
سپاس خدای عزوجل 
 
 
خدا را شكر كه تمام شب صدای خرخر شوهرم را می شنوم . این یعنی او زنده و سالم در كنار من خوابیده است

I am thankful for the husband who snoser all night, because that means he is healthy and alive at home asleep with me
 
 
خدا را شكر كه دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرفها شاكی است .این یعنی او در خانه است و در خیابانها پرسه نمی زند

I am thankful for my teenage daughter who is complaining about doing dishes, because that means she is at home not on the street
 
 
خدا را شكر كه مالیات می پردازم . این یعنی شغل و در آمدی دارم و بیكار نیستم

I am thankful for the taxes that I pay , because it means that I am employed
 
 
 
 
خدا را شكر كه لباسهایم كمی برایم تنگ شده اند . این یعنی غذای كافی برای خوردن دارم

I am thankful for the clothes that a fit a little too snag , because it means I have enough to eat
 
 
خدا را شكر كه در پایان روز از خستگی از پا می افتم. این یعنی توان سخت كار كردن را دارم

I am thankful for weariness and aching muscles at the end of the day, because it means I have been capable of working hard
 
 
 
خدا را شكر كه باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز كنم .این یعنی من خانه ای دارم

I am thankful for a floor that needs mopping and windows that need cleaning , because it means I have a home
 
 
خدا را شكر كه در جائی دور جای پارك پیدا كردم .این یعنی هم توان راه رفتن دارم و هم اتومبیلی برای سوار شدن

I am thankful for the parking spot I find at the farend of the parking lot, because it means I am capable of walking and that I have been blessed with transportation
 
 
خدا را شكر كه سرو صدای همسایه ها را می شنوم . این یعنی من توانائی شنیدن دارم

I am thankful for the noise I have to bear from neighbors , because it means that I can hear
 
 
خدا را شكر كه این همه شستنی و اتو كردنی دارم . این یعنی من لباس برای پوشیدن دارم

I am thankful for the pile of laundry and ironing, because it means I have clothes to wear
 
 
 
خدا را شكر كه هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم . این یعنی من هنوز زنده ام

I am thankful for the alarm that goes off in the early morning house, because it means that I am alive
 
 
خدا را شكر كه گاهی اوقات بیمار می شوم . این یعنی بیاد آورم كه اغلب اوقات سالم هستم

I am thankful for being sick once in a while , because it reminds me that I am healthy most of the time
 
 
خدا را شكر كه خرید هدایای سال نو جیبم را خالی می كند . این یعنی عزیزانی دارم كه می توانم برایشان هدیه بخرم

I am thankful for the becoming broke on shopping for new year , because it means I have beloved ones to buy gifts for them
 
 
خدا را شكر...خدا را شكر...خدا را شكر

Thanks God... Thanks God...Thanks God
شنبه 22/10/1386 - 15:24
پسندیدم 0
UserName