یك پند...

وقتی با خدا شروع نكنیم با شیطان پایان می بریم.

شنبه 22/10/1386 - 14:38
پسندیدم 0
UserName