بالاترین اخلاصها

یكی از اخلاصها، بلكه بالاترین اخلاصها این است كه انسان، معبودش هوای نفس خودش نباشد.

 

استاد شهید مطهری

شنبه 22/10/1386 - 14:2
پسندیدم 0
UserName