اخبار از آتیه
مرحوم آقاى رضوى فرمودند مرحوم بیدآبادى مذكور به قصد تشرف به مدینه منوره از طریق بوشهر به شیراز تشریف آوردند و قریب دوماه توقف فرمودند و در آن اوقات بین عموم طبقات مردم دودستگى ایجاد شده بود یعنى مشروطه خواهان و استبدادطلبان و مرحوم بیدآبادى در مسئله اصلاح ذات بین و جلوگیرى از فساد و تفرقه اهمیت زیادى مى داد و در آن ساعى بود و در این اختلاف هم زیاد كوشش ‍ فرمود حتى اینكه شخصا منزل مرحوم علامه حاج شیخ محمد باقر اصطهباناتى كه از طرفداران مشروطه بود تشریف برد و هرچه كوشید این غائله را برطرف نماید سودى نبخشید پس از آن ناگهان عازم حركت از شیراز شد هرچه اصرار كردیم كه توقف نماید نپذیرفت و فرمود بزودى در این شهر آتش فتنه روشن مى شود و در آن عده اى كشته و خونهایى ریخته مى شود و خلاصه حركت كرد و چند نفر از اخیار، خدمتشان حركت كردند از آن جمله مرحوم حاج سید عباس مشهور به دلال و مرحوم آقا میرزا محمد مهدى حسن پور كه هر دو از اصحاب مسجد جامع بودند و براى بنده نقل كردند كه تا دشت ارژن خدمت آقاى بیدآبادى بودیم آنجا به ما فرمودند در شیراز آتش فتنه روشن شده و حاج شیخ محمد باقر اصطهباناتى كشته گردیده و عده اى دیگر و اهل بیت شما ناراحتند و باید شما برگردید، لذا ما دو نفر و چند نفر دیگر (كه بنده اسم آنها را فراموش كرده ام ) به شیراز برگشتیم و صدق فرمایش ایشان را دیدیم .

شنبه 22/10/1386 - 13:49
پسندیدم 0
UserName