پریشان خاطری

راضی هستم كه مرا با زنجیر آهنین سخت ببندند، در میان كوه و دشت بر سنگ و خاشاك بكشانند؛ ولی هرگز رضا نیستم كه دلی از كردار من آزرده و خاطری پریشان گردد.

 

حضرت علی(ع)

شنبه 22/10/1386 - 13:42
پسندیدم 0
UserName