معبودا!

معبودا!

می خواهم در مدار شیفتگی و شیدایی ات، پروانه ای شوم و به سوی تو پرواز كنم؛ و مانندبال گرفتن شاپركهای عاشق به دورت حلقه بزنم، تا مرا بخوانی و من دیگر جز تو نبینم و نشنوم.

پس ای نور مطلق! تو را سپاس كه توفیق بندگیت را عطایم كردی؛ و مرا شایسته لحظه های نیایش و ذكر خویش گرداندی.

شنبه 22/10/1386 - 13:30
پسندیدم 0
UserName