میدونی وقتی خدا داشت بدرقه ات میکرد چی گفت......

میدونی وقتی خدا داشت بدرقه ات میکرد چی گفت:

گفت این جایی که دارم میفرستمت مردمی داره که میشکننت نکنه غصه بخوری من باهاتم تنهات نمیذارم ..

تو کوله بارت عشق میذارم تا بگذری..

قلب میذارم تا جا بدی...

اشک میذارم تا همراهیت کنه...

مرگ میذارم تا بدونی که برمیگردی پیشم

شنبه 22/10/1386 - 11:42
پسندیدم 0
UserName