هر دری بسته شود جز.....

هر دری بسته شود جز در بر فیض حسین

این در خانه عشق است که باز است هنوز

شنبه 22/10/1386 - 11:36
پسندیدم 0
UserName