آثار و برکات زیارت سیّد الشّهدا
توسط : aliyoungi

زائر خدا محسوب شدن:

زید بن شحام گوید : به امام صادق (ع) عرض کردم : برای زائر قبر امام حسین (ع) چه می باشد؟ فرمود :((همانند کسی است که خدا را در عرش دیدار نموده باشد )). گفتم :برای کسی که یکی از شما را زیادت کند چه می باشد؟ فرمود :(( همانند کسی است که است که رسول خدا (ع) را زیادت نموده است)).

منتخب کامل الزیارات , ابن قولویه ,ص281

شنبه 22/10/1386 - 10:49
پسندیدم 0
UserName