وضو،غسل و تیمم
 

مسائل مشترك وضوى ترتیبى و ارتماسى

6- در هنگام وضو لازم نیست كه صورت و دستها قبل از وضو گرفتن خشك باشند، ولى باید آبى كه براى وضو استفاده مى شود بر آن ترى غلبه پیدا كند،بلكه اگر تر باشند، وضو صحیح است و اما جاى مسح سر بایستى خشك باشد، ولى رطوبت كم به حدى كه اگر كسى بعد از مسح دید بگوید این رطوبت از مسح است ، اشكال ندارد.
توضیح المسائل ، مساله 256
شنبه 22/10/1386 - 9:52
پسندیدم 0
UserName