سلام بر فرزند علی ابن ابیطالب
توسط : حامد...
 

سلام بر فرزند علی ابن ابیطالب که برای نابود کردن طاغوت به پا خاست و در راه خدا جهاد کرد تا آنجا که مرگ سرخ را بر زندگی ننگین ترجیح داد و زیر بار طاغوتیان نرفت تا رسالت انسان بودن را به نسلها بیاموزد .

شنبه 22/10/1386 - 9:49
پسندیدم 0
UserName