ای حسین ، ای آموزگار بزرگ شهادت
توسط : حامد...
 

ای حسین ، ای آموزگار بزرگ شهادت ،ای که مرگ سرخ را برگزیدی تا با هر قطره ی خونت ملتی را حیات بخشی و تاریخ را به تپش در آوری و کالبد مرده ی عصری را گرم کنی  و بدان جوشش و خروش زندگی و عشق و امید دهی .

شنبه 22/10/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName