امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

شكر نعمتهای گذشته موجب می شود كه خدای متعال نعمتهای تازه ای به انسان لطف كند.

شكرك لنعمة سالفة یقتضی نعمة آنفة.

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 80

شنبه 22/10/1386 - 9:31
پسندیدم 0
UserName