آمار و مدل سازی
توسط : loloaman77

1- اگر وزن دانش آموزی 5/54 کیلو گرم گزارش شده باشد  کدام مدل ممکن است مورد استفاده قرار گیرد ؟

1) P + 5/54 = E  و قدر مطلق E از 5/0 کمتر      ÿ

2) E + 54 = P و قدر مطلق E از 5/0 کمتر         ÿ 

3) E + 5/54 = P و قدر مطلق E از یک کمتر      ÿ

4) E + 54 = P و قدر مطلق E از یک کمتر          ÿ

 

2- خطای اندازه گیری یک ترازو 25/0- کیلو گرم است ‘ اگر وزن واقعی یک بسته kg25 باشد ‘ این ترازو چه عددی را نشان را میدهد ؟

1) 75/24  ÿ          2) 25/25   ÿ       3) 15/24   ÿ        4) 25/0 ±  25   ÿ

 

3- اگر ضلع مربعی به صورت E + 4 اندازه گیری شده باشد ‘ مساحت آن با کدام تقریب صحیح است ؟

1) E1  3 + 16        2) E2 + 16                 3) E1 16    4) E2 + E 4 + 4

شنبه 22/10/1386 - 3:49
پسندیدم 0
UserName