خورشیدم ! ...
توسط : ادیسه

اگر بیشتر می ماندیم باران را می دیدیم

 کم ماندیم / گرمای آفتابت سوزاندم

خورشیدم ، بمان ، سوختنم را به فال نیک می گیرم !

جمعه 21/10/1386 - 21:10
پسندیدم 0
UserName