ماه محرم در روایات
توسط : drmgangineh


امام سجّاد علیه السّلام فرمود:هر مؤ منى كه چشمانش براى كشته شدن حسین بن على علیه السّلام و همراهانش اشكبار شود و اشك بر صورتش جارى گردد، خداوند او را در غرفه هاى بهشتى جاى مى دهد.ینابیع الموده ، ص 429

ماه محرم در روایات
درباره ماه محرم ، روایات فراوانى در منابع روایى شیعه و اهل سنتوارد شده اند و این ماه را از ابعاد گوناگون مورد بررسى قرار داده اند.
اهمموضوعاتى كه در این روایات به آن ها پرداخته شده است عبارتند از: برخى ازرویدادهایى كه در این ماه واقع شده اند، حرام بودن این ماه پیش از اسلام و تنفیذ آناز سوى اسلام ، اعمال و عباداتى كه انجام آنها در این ماه داراى ثواب و پاداش زیادىاست . مانند روزه ، نماز، شب زنده دارى ، مناجات و نیایش و سوگوارى براى اباعبداللهالحسین علیه السلام .
پرداختن به تمامى احادیث و روایات مربوطه ، از ظرفیت اینمقوله خارج است و مستقلا تالیف دیگرى را مى طلبد. اما از باب نمونه و تبریك جستن بهكلام معصومین علیه السلام چند حدیث را در این جا نقل مى كنیم :
1- عن امیرالمؤ منین علیه السلام فى حدیث : ان رسول الله صلى اللهعلیه و آله و سلم لما ثقل فى مرضه ، قال : ان السنة اثنى عشر شهرا، منها اربعة حرم .
قال ثم قال بیده : فذلك رجب مفرد، و ذو القعده و ذوالحجة و المحرم ثلاثةمتوالیاتامیرالمؤ منان على علیه السلام فرمود:
 آن گاهكه بیمارى پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم سنگین شده بود، آن حضرت فرمود: هرسالى از دوازده ماه تشكیل مى یابد كه چهار ماه از آنها، حرام مى باشد.
آن گاهپیامبر صلى الله علیه و آله و سلم با اشاره به دستان مباركش فرمود: این چهار ماهحرام عبارتند از: رجب كه منفرد واقع شد و ذى قعده ، ذى حجه و محرم كه پشت سر همقرار گرفته اند.
2- عن النبى صلى الله علیه و آله و سلمانه قال : تصلى اول لیلة من المحرم ركعتین ، تقراء فى الاولى فاتحة الكتاب و سورةالاءنعام و فى الركعة الثانیة فاتحة الكتاب و سورة یس .
پیامبر گرامى اسلام فرمود: در شب اول ماه محرم، دو ركعت نماز به جاى آوردید و در ركعت اول ، سوره فاتحه و سوره انعام ، و در ركعتدوم سوره فاتحه و یاسین را قرائت كنید.
3- عن النبى صلىالله علیه و آله و سلم انه قال : ان فى المحرم لیلة شریفة و هى اول لیلة ، من صلىفیها ماءة ركعة الحمد و قل هو الله احد و یسلم آخر كل تشهد، و صام صبیحة الیوم و هواول یوم من المحرم كان ممن یدوم علیه الخیر سنة و لایزال محفوظا من الفتنة الىالقابل ، و ان مات ذلك صار الى الجنة ان شاءالله .
پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: درماه محرم ، شبى شریف است . آن شب ، شب اول این ماه است . هر كس در این شب صد ركعتنماز به جاى آورد كه در هر ركعت آن سوره حمد و سوره قل هو الله احد را قرائت كند ودر آخر هر تشهدى سلام دهد و روز آن را كه روز اول ماه محرم است ، روزه بگیرد، براىچنین شخصى در تمام سال ، خیر و خوبى تداوم مى یابد و تا سال بعد از هر فتنه اىمحفوظ خواهد ماند و اگر در این روز از بین بمیرد،ان شاءالله وارد بهشت مىگردد.
4- عن النبى صلى الله علیه و آله و سلم انه قال : منصام یوما من المحرم فله بكل یوم ثلاثون یوما.
پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:
هركس یك روز از ماه محرم را روزه بگیرد، براى او در برابر هر روز، سى روز پاداش منظورمى گردد.
5- قال على علیه السلام : ان استطعت ان تحافظ علىلیلة الفطر و لیلة النحرو اول من المحرم و لیلة عاشورا و اول لیلة من رجب و لیلةالنصف من شعبان ، فافعل و اكثر فیهن من الدعاء و الصلاة و تلاوة القرآن .
حضرت على علیه السلام فرمود: اگر توانایى شبزنده دارى در شب عید فطر، شب عید قربان ، شب اول ماه محرم ، شب عاشورا، شب اول رجبو شب نیمه شعبان را دارى ، آن را بجاى آور و در این شب ها براى زیاد كردن دعا، نمازو قرائت قرآن تلاش كن .
6- عن الریان بن شبیب قال : دخلتعلى الرضا علیه السلام فى اول یوم من المحرم فقال : یا ابن شبیب اصائم ؟ فقلت : لا. فقال : ان هذا الیوم هو الیوم الذى دعا فیه زكریا علیه السلام ربه فقال : رب لى منلدنك ذریة طیبة انك سمیع الدعا،
ریان بن شیب گفت : در نخستین روز ماه محرم به محضر امام رضا علیه السلام رسیدم . آن حضرت به من فرمود: اى پسر شبیب ، آیا امروز روزه دارى ؟ گفتم نه !
فرمود: به راستى امروز، روزى استكه حضرت زكریا علیه السلام در نزد پروردگارش دعا كرد و عرضه داشت : پروردگارا ازساحت مقدست به من ذریه اى پاك عنایت كن چه این كه تو شنونده هر دعایى . پس خداىسبحان دعاى وى را اجابت كرد و به فرشته اى دستور داد كه خبر استجابتش را به زكریابرساند. هنگامى كه زكریا براى اقامه نماز در محراب ایستاده بود، فرشته الهى بر اووارد شد و به او گفت كه پروردگارت ، تو را به یحیى بشارت مى دهد
.
پس هر كس ، اینروز را روزه بگیرد و سپس خداى خود را بخواند، خدا نیز او را اجابت نماید، همانطورىكه زكریا علیه السلام را اجابت فرمود
.
7- عن ابى عبداللهعلیه السلام قال : من بات عند قبر الحسین علیه السلام لیلة عاشورا لقى الله یومالقیامة ملطخا بدمه و كاءنما قتل معه فى عرصة كربلا.
امام صادق علیه السلام فرمود: هر كسى كه در شبعاشورا در مزار امام حسین علیه السلام بسر ببرد، و این شب را در آن جا بیتوته كندو به زیارت ، سوگوارى و عبادت بپردازد در قیامت خدا را در حالى ملاقات مى كند كهبه خون امام حسین علیه السلام آغشته است و گویا در ركاب آن حضرت در دشت كربلا بهشهادت رسیده است .
لازم به یادآورى است كه در روز عاشورا حالت ویژه اى در نزدشیعیان دارد و شایسته است كه همه مسلمانان و حقیقت جویان جهان در این روز بهسوگوارى امام حسین علیه السلام و یاران شهیدش بپردازد. به همین جهت روایات فراوانىوارد شده اند مبنى بر این كه شیعیان در این روز، به زندگى شخصى خویش (از قبیل كسب وكار) نپردازند و چون دشمنان اهل بیت علیه السلام به خاطر شهادت امام حسین علیهالسلام در این روز جشن گرفته و روزه مى گرفتند، محبان اهل بیت در غم و اندوه بسربرند و به سوگوارى بپردازند و این روز را روزه نگیرند و اگر روزه گرفتند، آن را بانوشیدن آبى در بعد از ظهر افطار كنند
.
 
جمعه 21/10/1386 - 20:38
پسندیدم 0
UserName