امام حسین(ع
توسط : ebrahimi1
 

امام حسین علیه السلام پیش از امامت
در موضع گیرى هاى اجتماعى امامان در زمان هاى گوناگون تفاوت آشكار مشاهده مى شود. به لحاظ این كه امامان از جهت روحیه و سجایاى اختلافى در این جهت یكسان مى باشند، این تفاوت موضع گیرى ها بازگشت به تفاوت جریان هاى اجتماعى دارد.
این پندار باطل است كه خاستگاه این تفاوت ها بازگشت به روحیات امامان داشته باشد. مثلا امام حسن علیه السلام فردى صلح طلب بوده است كه با بنى امیه مصالحه نموده است ! اما امام حسین علیه السلام فردى ستیزه جو بوده است كه در برابر آنان قد بر افراشته است ! این باور صحیح از اوصاف و گ امامان نمى تواند باشد. زیرا جنگ و صلح با بنى امیه باز گشت به تفاوت ظرفیت ها و شرایط هر زمان دارد. در حقیقت در رابطه با حزب عثمانیه جنگ و صلح دو تاكتیك و دو استراتژى به حساب مى آیند هیچ كدام نمى تواند هدف قرار گیرد.

جمعه 21/10/1386 - 19:11
پسندیدم 0
UserName