دروغ می گویی!
توسط : رامينا

به نام خدا

حضرت رسول(ص) فرمود :

اولین کسی که در روز رستاخیز به اعمالش رسیدگی خواهد شد ، مردی است که شهید شده است . او را می آورند و خداوند عنایات و نعمتهایش را بر وی نمایان کرده و آن شخص نعمت ها و عنایات خداوند را تصدیق خو.اهد کرد .

خداوند خواهد گفت:" و تو با آن نعمتها چه کردی ؟"

آن جهادگر خواهد گفت " من برای تو جهاد کردم تا این که به شهادت رسیدم "

خداوند خواهد گفت : " دروغ میگویی . تو جنگیدی ، اما برای آنکه درباره ات بگویند : او با شهامت است . و چنین نیز گفتند ."

سپس امر خواهد شد تا اورا با صورت بکشند تا به آتش جهنم درافتد .

دیگری مردی است که علم آموخته و تدریس کرده ، و قرآن را از حفظ میخوانده است . او را می آورند و او نیز عنایات خداوند را تصدیق میکند .

خداوند خواهد گفت:" و تو با آن نعمتها چه کردی ؟"

آن عالم خواهد گفت :" من علم آموختم و آن را تعلیم دادم و به خاطر تو قرآن را از حفظ کردم "

خداوند خواهد گفت :" دروغ میگویی . تو علم آموختی اما برای آنکه درباره ات بگویند : او عالم است . و قرآن را از حفظ کردی برای آنکه بگوشند : او حافظ قرآن است . و چنین نیز گفتند ."

سپس امر خواهد شد تا را با صورت بکشند تا به جهنم درافتد .

دیگری مردی است که خداوند او را توانگر ساخته و به  هرگونه ثروتی داده است . آن شخص نیز عنایا و نعمتهای خداوند را تصدیق میکند .

خداوند خواهد گفت : " و تو با آن نعمتها چه کردی ؟"

آن توانگر خواهد گفت :"در هیچ یک از مواردی که دوست داشتی برای تو انفاق کنم ، کوتاهی نکردم "

خداوند خواهد گفت : "دروغ میگویی .تو انفاق کردی اما برای آنکه درباره ات بگویند : او خیّر و بخشنده است . و چنین نیز گفتند ."

سپس امر خواهد شد تا او را با صورت بکشند تا به آتش جهنم درافتد.

 

جمعه 21/10/1386 - 18:54
پسندیدم 0
UserName