گند فروشی به جای گران فروشی
توسط : mahlashamloo

سلام به شما خوبان

چند روزیه که یک کتاب دارم می خونم که تو سال 1357 نوشته شده ولی مطالبش بیشتر به زمان ما می خوره برا شما یکیشو می زارم اگه دوست داشتین بگید بیشتر بزارم
گندفروشی به جای گرانفروشی          
میوه فروشی های ماحکم گربه مرتضی علی دارند که آنراازهرطرف بالا بیندازی بالاخره روی چهارودست وپا به زمین می آید :                   
به هیچ صراطی مستقیم نیستند. ازهرطرف که درهای سوء استفاده رابرویشان ببندید درهای دیگربازمی کنند.زهردرم که برانی درآیم زدردیگر.              
میوه فروش تغییر نمی کند مگراینکه اصولا" نحوهء میوه فروشی راتغییردهند. به قول حافظ:                                                                         
آدمی درعالم خاکی نمی آیدبدست           عالمی دیگرببایدساخت وزنوآدمی 
تاوقتی که این سختگیری درکنترل نرخ بوجودنیامده بود  میوه فروش ها هرکاردلشان میخواست میکردند. یک گنج بادآورده آنها پولهای بادآوردهء مشتری های تازه به دوران رسیده بود. آقای تازه به دوران رسیده وسط مغازه میوه فروشی می ایستاد وبادی به غبغب می انداخت ودستی به کمر میزد ومثل فرماندهی که درمیدان جنگ مشغول فرمان دادن باشد هی میوه هارانام میبرد و به میوه فروش فرمان میداد که ازهرکدام مقداری برای آقا بکشد . میوه فروش هم که میدیدآقااصلا"راجع به قیمت میوه ها حرفی نمی زند کم کم اختیارراازاوسلب میکردوخودش ابتکارعمل رابدست میگرفت وهی پاکت های بزرگ رابرمیداشت وازمیوه های که درپشت  پرده یا پستو گذاشته بود پر میکردو به شاگرد خوددستور میداد که پاکت ها رادرماشین آقابگذارد.موقع حساب هم سه لا پهنا  حساب میکرد و برای صدتومان میوه متجاوز ازدویست تومان حساب بالا میآورد آقای تازه به دوران رسیده بازهم بدون چون وچرا دوسه تااسکناس صدتومان میدادوخرده اش رانمی گرفت .بدین ترتیب عوض صدتومان دویست تومان  یعنی صدتومان قیمت میوه ها را وصدتومان هم  باج پزوافاده های خودرامیداد. میوه فروش هم تعظیم کنان تا دم اتومبیل بدرقه اش مینمودودعا میکردکه حداامثال اورا زیاد کند چون اگرهرماه یک گله ازاین جورمشتری ها به تورش می خورد سرسال واجب الحج میشد.                                                            
امادربارهء مشتریانی که پول کارکرده دارندونمی خواهند بی خود دور بریزند آقای میوه فروش طور دیگر رفتار میکرد.مثلا" وقتی مشتری قیمت میوه ای را می پرسید که کیلوئی پنجاه ریال ارزش داشت . جواب میداد: کیلوئی ده تومن  . مشتری مدتیچانه میزد وآخر آنرا کیلوئی شصت ریال می خرید . یعنی بیچاره پس از مدتی چک وچانه باز هم گول خورده وکیلوئی ده ریال کلاه یرش رفته . بدین ترتیب میوه فروش تاهرکجا که تیغش می برید گوش بری میکرد.          
اما حالا که دیگر آن ممه را لولو برده وآن سبو بشکسته وآن پیمانه ریخته میوه فروش ها راه دیگری پیدا کردندوبجای گرانفروشی  گند فروشی می کنند.      
 شما به یکی از بازارهای میوه – مثل بازارمیوهء بالای بهجت آباد یا سرچشمه بروید و خریدی بکنید تا بفهمید چه خبر است .ازاینکه بازار میوه سرچشمه وبهجت آباد را مثال زدم غرض خاصی ندارم منظورم این است که وضع فعل میوه فروشی درجنوب شهروشمال شهریکی است – همه سروته یک کرباسند وکهرکم ازکبود نیست .                                                                
اگر تا پیش ازکنترل نرخ ها شما می توانستید میوه را سوا کنید . میوه های نسبتا"سالمی انتخاب کنید حالا میوه فروش نمی گذارد اصلا" دست به میوه بزنید. من باب مثال اگردو کیلو گلابی بخواهید شماراکنار میزند وبی ادبانه به شما پشت می کندکه نتوانیدببنیید چه چیزهاوی  داخل پاکت می گذارد.                       
معمولا"شیرینی رادرجبعه های مقوائی می گذارند وچیدن میوه ها درجعبه معمول نیست مگر موقعی که میوه ای که  مثل توت فرنگی نوبر گرانقیمت باشد حالا مدتی است که میوه فروش ها حتی انجیر و انگور راهم جعبه مقوائی عرضه میکنند.                                                                          
انگورعسگری همیشه ارزان ترین میوه ای بود که هربقالی می آوردوهرعمله ای میتوانست آنرا دسرناهار وشامش کند. حالا می بینید میوه فروش ها این انگوررا هم در جعبه می چینند آنهم جعیه چهارکیلوئی که فقط انگورهای روی آن سالم وانگورهای زیر همه شکسته وخراب است . وشما دیگر نمی توانید یک کیلو یا دو کیلو انگوربخرید. باید این جعبه چهارکیلوئی را دربست  خریداری فرمائید.     
 مشتری نه تنها حق سوا کردن وانتخاب میوه را ندارد. بلکه درنوزین میوه هم نمی تواند دخالت کند. بدین معنی که دراغلب دکان های میوه فروشی بین شماو ترازوی میوه فروش راه باریکی است .                                            
و در این راه  سه چهار شاگرد  میوه فروش ایستاده اند  و سد راه شما  هستند و  نمی گذارند به دم ترازو برسید وببینید میوه شمارا چطور وزن می کنند. این سه چهار نفر پاکت یا جعبه میوه شمارادست بدست میدهند تا به ترازو برسد.شما از دور فقط میبینید ترازو دار پاکتی را در ترازو میگذارد و هنوز کفه های ترازو بالا و پایین نرفته فتوی میدهد که:پنج کیلو.........                           
نمیخواهم تهمت کم فروشی بزنم ولی میخواهم بگویم کسی که از گران فروشی و گندفروشی باکی ندارد بعید نیست که از کم فروشی هم باکی نداشته باشد.
بالاخره با یکی- دو جعبه و دو- سه پاکت میوه به خانه می آیید و درست آنها را وارسی میکنید میبینید تقریبا" دو سوم میوه هایی که با چشم بندی به شما چاشنی کرده اند یا کرمو است یا لهیده و ترشیده و گندیده ....ومیوه فروش به ریش شما خندیده ......
خلاصه اگرنرخ گذاری روی میوه ها وفروش آنها قراراست به این وضع باشد مثل اینکه همان ترتیب سابق بهتربود.
چون سابقا"اگرمشتری قدری گران تر می خرید لااقل می توانست میوه های سالمی را سوا کند. گران می خریدولی گند نمی خرید.
                                                                                              مردادماه 1354

جمعه 21/10/1386 - 18:27
پسندیدم 0
UserName