آیا می دانید که ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی 10000 تا باکترى را در یک صف مستقیم ردیف کنیم ، طول این صف تقریبا به یک میلیمتر میرسد.

آیا میدانستی که در عمق سی کیلومترى زمین دما به 1200 درجه سانتیگراد میرسد و دما اغلب سنگها بصورت مذاب هستند.

آیا میدانستی هر هراز گام را یک مایل میگویند ، آنهم برابر است با 1609 متر.

آیا میدانستی که کلمه مسواک ، از درختی بنام مسواک که در مناطق گرمسیرى ، منجمله در عربستان میروید ، گرفته شده است.

آیا میدانستی که کریستف کلمب هرگز خودش نفهمید که کاشف آمریکاست و هفتاد سال بعد از او ، یک دریانورد ایتالیایی بنام امریکو وسپوچی دریافت قاره جدید هندوستان نیست.

جمعه 21/10/1386 - 15:4
پسندیدم 0
UserName