امام حسین (ع) :
توسط : حامد...

 

امام حسین (ع) :

 اگر حوادث سه گانه فقر، مرض ، مرگ نمی بود، بنی آدم در برابر هیچ چیز سر فرود نمی آورد.

لولا ثلاثة ما وضع ابن آدم رأسه لشیء: ألفقر و المرض و الموت .

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 80

جمعه 21/10/1386 - 10:38
پسندیدم 0
UserName