امام حسین (ع)
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع)

 سلام كردن هفتاد حسنه و پاداش دارد كه 69 حسنه برای كسی است كه سلام می كند و یك حسنه برای كسی است كه جواب سلام را می دهد.

للسلام سبعون حسنة، تسع و ستون للمبتدئ و واحدة للرآد.

بحار الانوار، ج 78، ص 120

جمعه 21/10/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName