ذكر شفا، اسم دوا
توسط : jadval
ذكر شفا، اسم دوا

سپاس خداى را كه ذكر او شفا و اسم او دوایست و سامع دعا و دافع بلایست .

جمعه 21/10/1386 - 7:52
پسندیدم 0
UserName