اثرات نیك نماز
توسط : jadval
اثرات نیك نماز

نماز انسان را فرشته خو مى كند؛ زیرا كه نمازگزار از همه بدى ها پاك است . هر كس كه نمازگزار است ، پاكیزه خوى و نیكوكردار و نیكو رفتار است ، از درنده خویى ، بدگویى ، تنبلى و ولگردى بیزار و بركنار است

جمعه 21/10/1386 - 7:52
پسندیدم 0
UserName