بزرگ ترین دستور خداوند
توسط : jadval
بزرگ ترین دستور خداوند

نماز بزرگ ترین دستور خداوند مهربان به بندگانش است تا از كار بستن به آن در هر دو سرا، سرفراز و كامروا بوده باشند

جمعه 21/10/1386 - 7:51
پسندیدم 0
UserName