عجز مردم از تجاوز از حد قرآن
توسط : jadval
عجز مردم از تجاوز از حد قرآن

در حدیث است كه ان للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا ؛ یعنى قرآن ظاهرى دارد و باطنى ، حدى دارد و مطلعى و غرض از حد آن اندازه از معنى است كه دیگران نیم توانند از آن تجاوز كنند؛ یعنى عجز مردم آنها را منع مى كند از تجاوز

جمعه 21/10/1386 - 7:45
پسندیدم 0
UserName