خداى چاره ساز
توسط : jadval
خداى چاره ساز

الهى ! ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى ، و ما هم هیچ كاره ایم و تنها تو كاره اى

جمعه 21/10/1386 - 7:43
پسندیدم 0
UserName