آموزش بندگى و زندگى
توسط : jadval
آموزش بندگى و زندگى

دستوراتى كه در نماز به جا آورده شود و گفته شود، بندبند آن همه آموزنده است ، وهر بند آن راه و رشته اى در خداشناسى است ، و آیین و روش آموزش زندگى و بندگىاست .

جمعه 21/10/1386 - 7:34
پسندیدم 0
UserName