معنی و تفسیر حروف ابجد
توسط : peyman_respina
  عثمان بن عفان از پیامبر اكرم پرسید: تفسیر حروف ابجد چیست ؟

پیامبر فرمود: تفسیر ابجد را بیاموزید، زیرا در آن نكات عجیبى است . واى بر عالمى كه پیوسته با این حروف سر و كار دارد، و تفسیر آنها را نداند. سپس آنها را به این ترتیب تفسیر نمود:

                                       معنی و تفسیر حروف ابجد

 الف - آلاء اللّه ، حرف من اسمائه الف نشانه نعمتهاى الهى و حرفى از نامهاى الهى است .

ب - بهجة اللّه باء اشاره به بهجت خداوند دارد.

ج - جنة اللّه و جمال اللّه و جلال اللّه جیم نشانه جنان و جمال و جلال است .

د - دین اللّه ، دال اشاره به دین خدا یا جزاء الهى است .

ه - ‍ هاویة فویل لمن هوى فى النار هاء نشانه جهنم است ، واى بر كسى كه در آتش دوزخ بیفتد.

و - ویل لاهل النار، واى بر حال اهل دوزخ .

ز - زاویة اللّه فى النار یعنى زوایاى جهنم .

ح - حطوط الخطایا عن المستغفرین فى لیلة القدر و مانزل به جبرئیل مع الملئكة الى مطلع الفجر

حاء نشانه ریزش گناهان توبه كنندكان در شب قدر است ، همان شبى كه جبرئیل با فرشتگان تا سپیده دم بر زمین فرود مى آیند.

ط - طوبى لهم و حسن مآب

درخت طوبى از آن استغفار كنندگان است و سر انجام خوشى دارند. طوبى درختى است در بهشت كه شاخه هاى آن از پشت دیوار باغ بهشت پیدا است و میوه فراوان دارد.

ى - یداللّه فوق خلقه سبحانه و تعالى عما یشركون یا اشاره به قدرت برتر خداوند است .

ك - كلام اللّه لا تبدیل لكلمات اللّه و لن تجد من دونه ملتحدا

كاف اشاره به كلام خدا است . كه در كلمات او تبدیل و تغییرى نیست ، و پناهى ، جز او نمى یابى .

ل - المام اهل الجنة بینهم فى الزیارة و التحیة و السلام و تلاوم اهل النار فیما بینهم

لام اشاره است به دید و بازدیدهاى اهل بهشت از یكدیگر و سرزنش دوزخیان بر همدیگر.

م - ملك اللّه الذى لا یزول و دوام اللّه الذى لایفنى

میم نشانه بقاء و دوام سلطنت الهى است .

ن - والنون و القلم و ما یسطرون ، فالقلم قلم من نور و كتاب من نور فى لوح محفوظ یشهده المقربون و كفى بالله شهیدا

نون اشاره است به نون و قلم و آنچه مى نگارند، قلم قلمى از نور است و كتاب نیز كتاب نور است كه در لوحى محفوظ است و فرشتگان مقرب درگاه الهى نزد آن شاهد و حاضرند، و گواهى و شهادت خداوند به تنهائى كافى است .

سعفص وقرشت مانند ابجد، هوز، حطى ، كلمن تمام حروف آن بیان نشده است .

حضرت طبق روایت فرمود:

اماسعفص فالصاد صاع بصاع یعنى الجزاء بالجزاء كماتدین تدان ، ان اللّه لا یرید ظلما للعباد.

صاد - اشاره به اینستكه پاداش در مقابل پاداش است . هر طور تو با دیگران معامله كنى و پاداش آنان را بدهى ، خداوند هم همانطور با تو معامله مى كند و پاداش مى دهد. خداوند به بندگان ستم نخواهد كرد.

و اما قرشت یعنى قرشهم فحشرهم و نشرهم الى یوم القیامة فقضى بینهم بالحق و هم لایظلمون .

قرشت اشاره به آنست كه خداوند مردم را پس از مرگ زنده ، و همه را جمع مى كند و به حساب آنان رسیدگى ، و به حق و عدالت بین آنها قضاوت مى شود، و آنان مورد ظلم و ستم واقع نخواهند شد.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

ازته دل میگم: اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل لفرجهم.

 پناه می برم به پناهگاه گنهکاران که چقدر از انسانیت خالی بودم و هستم و.......

 اى رهنماى گم شدگان                               وى نور چشم راهروان

 در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار                  گم كرده ایم راه جنان ، اهدنا الصراط

 بگذشت عمر در لعب و لهو و بى خودى          ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر

 مركب ضعیف و جاده نهان                           غولى زهر طرف ره وا مانده اى زند

 آه از صفیر راهزنان                                   نى ره به سوى سود و، نه سوى زیان بریم

 اى از تو سود و از تو زیان                         از شارع هوا و هوس ، در نمى رویم

 رفتند اهل دل همه باكاروان جان        مامانده ایم بى دل و جان

جمعه 21/10/1386 - 3:14
پسندیدم 0
UserName